Δια Βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση

Στη σύγχρονη διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία, όπου οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αλλάζουν συνεχώς, η συμπληρωματική εκπαίδευση και επιμόρφωση με προγράμματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης αποτελούν αναγκαιότητα για την επαγγελματική ανέλιξη. Η Δια Βίου μάθηση είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που αναφέρεται σε όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες λαμβάνουμε μέρος που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προοπτικών σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο

Κατανοώντας τις αυξημένες ανάγκες για τη δια βίου μάθηση, η Unicert Studies, μέλος του φορέα Πιστοποίησης Unicert, έχει σχεδιάσει και προσφέρει τα πλέον καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης.

Τα προγράμματα δια βίου μάθησης στοχεύουν στην:

 • Επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των καταρτιζομένων με σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους,

 • Επικαιροποίηση των γνώσεων των καταρτιζομένων σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα

 • Διεύρυνση των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα

 • Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι μέθοδοι διδασκαλίας της Unicert Studies είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και υλοποιούνται με τις εξής μεθόδους:

 • Δια ζώσης εκπαίδευση

 • Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ειδικής πλατφόρμας και

 • Με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 
Η Unicert Studies δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς:
 
 • Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης & συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ (Voucher – Επιδοτούμενα)
 • Ολοκληρωμένες Εκπαιδευτικές Λύσεις -Εκπαίδευση Πληροφορικής σε συνεργασία με το φορέα Πιστοποίησης Unicert -Εκπαίδευση Αγγλικών PTE GENERAL και PTE ACADEMIC, σε συνεργασία με το φορέα Πιστοποίησης Αγγλικής Γλώσσας  της Pearson.
 • Εξειδικευμένα Επαγγελματικά Σεμινάρια και Πιστοποιημένα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής, Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πωλήσεων, Αισθητικής, Marketing.
 • Παροχή Συμβουλευτικής σε ευπαθής κοινωνικά ομάδες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας