Unicert studies

Unicert Studies​

Στην καρδιά του Ομίλου DGROUP βρίσκεται ο διεθνώς αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης, πιστοποιηµένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθµ 148/21.1.2015 απόφαση του ∆.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισµού Η/Υ.

Τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο και διαγωνισµούς Α.Σ.Ε.Π.. Είναι πιστοποιηµένος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και διαπιστευµένος από το Ε.ΣΥ.∆. κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012  σε 120 περιγράµµατα γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται µε αµεροληψία και µε τεκµηριωµένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισµένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιµο από τους Εθνικούς Φορείς ∆ιαπίστευσης των χωρών–µελών της Ε.Α. (European cooperation for Accreditation).

Η UNICERTSTUDIES στοχεύει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες πιστοποίησης κάθε ενδιαφεροµένου, µε προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων. Η πολυετής εµπειρία των στελεχών µας στο χώρο της πιστοποίησης αποτελεί προνόµιο καλής συνεργασίας, καθώς εκτιµούµε και ανταποκρινόµαστε αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις των συνεργατών µας. Για το λόγο αυτό, το εξεταστικό της σύστηµα είναι προϊόν συνεργασίας της οµάδας ανάπτυξης της εταιρίας και του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Με έμπειρα στελέχη και συνεργάτες (επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες) εγγυάται την αποτελεσματική ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO/IEC 27001:2013, αντίστοιχα.

Επιπλέον των παραπάνω, αναπτύσσουμε νέες συνεργασίες και δίνουµε νέα προοπτική στο δίκτυό µας µε:

 • Την προώθηση των εξ αποστάσεως, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών, Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστηµίου Frederick Κύπρου, αναγνωρισµένο από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι..
 • Την προώθηση πιστοποιητικών Αγγλικής Γλώσσας αναλαµβάνοντας την αντιπροσωπεία των PTE GENERAL και PTE ACADEMIC (awarded by Edexcel) και πρόσφατα του LCCI‑EDI σε Ελλάδα και Κύπρο.
 • Τη συνεργασία με την Express Publishing – International Vocational English για την παροχή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας στα Ειδικά-Επαγγελματικά Αγγλικά, εγκεκριμένων από το University of Greenwich για δεκάδες επαγγελματικές δραστηριότητες.
 • Τη συμμετοχή σε έργα επιδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Σήµερα η UNICERTSTUDIES διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο 1.900 και πλέον πιστοποιηµένων συνεργαζόµενων κέντρων, ενώ παράλληλα έχει εδραιώσει την παρουσία της στην Κύπρο, εντάσσοντας στο δίκτυό της 80 πιστοποιηµένα συνεργαζόµενα κέντρα. Σε συνέχεια της εξωστρεφούς της πολιτικής, διαθέτει παρουσία και στην Αλβανία µε επιπλέον 2 πιστοποιηµένα εξεταστικά κέντρα.

120

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΥΔ

4800

εκπαιδευθεντες

40000

ΠΤΥΧΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

19000

ΠΤΥΧΙΑ PTE

Στη Unicert Studies το όραμά μας είναι να βρισκόμαστε Στην Πρώτη Γραμμή της Εκπαίδευσης παρέχοντας καινοτόμες και υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης. Η πολιτική ποιότητάς μας είναι βασισμένη στο διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015 και ISO/IEC 27001:2013 και είναι προσαρμοσμένη στους στόχους και τις απαιτήσεις των συνεργατών και των πελατών μας. Στη διαρκώς μεταβαλλόμενη και απαιτητική σύγχρονη αγορά εργασίας στόχοι μας είναι να προσφέρουμε στους σπουδαστές μας τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση παρέχοντας:

 • Ολοκληρωμένες λύσεις εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμό και παροχή σύγχρονων και καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών εναρμονισμένων με τις ανάγκες της αγοράς
 • Καταξιωμένα ακαδημαϊκά και διοικητικά στελέχη
 • Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς και φορείς

  Η αποστολή μας εκφράζεται:

 • με την έρευνα, το σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών λύσεων με γνήσιο ενδιαφέρον για τους πελάτες μας.
 • με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των υφιστάμενων πελατών και την προσέλκυση νέων.

Τομεiς στους οποiους δραστηριοποιoyμαστε

Προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μάθησης

Μετεκπαίδευσης και Εξειδίκευσης & Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΠΑ VOUCHER – ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) που απευθύνονται σε ανέργους, εργαζόµενους, αυτοαπασχολούµενους και άτομα που ανήκουν σε Ευαίσθητα Κοινωνικές Ομάδες

Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εξειδικευμένα Επαγγελματικά Σεμινάρια και Πιστοποιημένα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής, Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πωλήσεων, Αισθητικής, Marketing.

Επιχειρησιακά ΕΣΠΑ

Πληροφορική / Αγγλικά

Ολοκληρωμένες Εκπαιδευτικές Λύσεις: Εκπαίδευση Πληροφορικής σε συνεργασία με το φορέα Πιστοποίησης Unicert Εκπαίδευση Αγγλικών PTE GENERAL και PTE ACADEMIC, σε συνεργασία με το φορέα Πιστοποίησης Αγγλικής Γλώσσας της Pearson.

Γραφείο Σταδιοδρομίας

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική

Παροχή Συμβουλευτικής σε άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων

Στη Unicert Studies ανήκουν οι πιο κάτω εκπαιδευτικοί φορείς:

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (Κ.Δ.Β.Μ.2) 

Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Unicert Ι.Ι.Ε.Κ.)

Δια Βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση

Στη σύγχρονη διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία, όπου οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αλλάζουν συνεχώς, η συμπληρωματική εκπαίδευση και επιμόρφωση με προγράμματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης αποτελούν αναγκαιότητα για την επαγγελματική ανέλιξη. Η Δια Βίου μάθηση είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που αναφέρεται σε όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες λαμβάνουμε μέρος που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προοπτικών σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Η Unicert Studies έχει σχεδιάσει και προσφέρει τα πλέον καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης.Τα προγράμματα δια βίου μάθησης στοχεύουν στην:

 • Επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των καταρτιζομένων με σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους,
 • Επικαιροποίηση των γνώσεων των καταρτιζομένων σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα
 • Διεύρυνση των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα
 • Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι μέθοδοι διδασκαλίας της Unicert Studies είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και υλοποιούνται με τις εξής μεθόδους:

 • Δια ζώσης εκπαίδευση
 • Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ειδικής πλατφόρμας και
 • Με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

H Unicert Studies συνεργάζεται με δημόσιους φορείς όπως τα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Επιμελητήριο Κοζάνης, ΚΕΜΕΑ και με ιδιωτικούς φορείς όπως Ειδικός Παιδαγωγός με σκοπό την παροχή ποιοτικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης και την υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης. Συνεργάζεται επίσης  και με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού όπως PEARSON και OCN.