Η Τέχνη της Διαπραγμάτευσης

αναρτήθηκε σε: Διοίκηση & Πωλήσεις, Σεμινάρια | 0
Two successful businessmen discussing company financial strategy, analyzing economic indicators, planning profitability and stock value growth while sitting at desk in office during business meeting

Η  διαπραγμάτευση  στηρίζεται  στη  συνομιλία.  Επομένως  η άμεση επικοινωνία και διαδραστικότητα μεταξύ εκπαιδευτή και  συμμετεχόντων  αποτελεί  ένα  σημαντικό  στοιχείο  της μεθοδολογίας που επιλέχθηκε για την παράδοση του εν λόγω εκπαιδευτικού  προγράμματος.  Θα  προηγηθεί  εισαγωγική διάλεξη για κάθε ενότητα θέματος την οποία θα ακολουθεί συζήτηση  και  παράθεση  από  πρακτικά  παραδείγματα. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να λάβουν μέρος σε πρακτική   άσκηση   προσομοίωσης   διαδικασίας διαπραγμάτευσης  με  στόχο  την  επίτευξη  εμπορικής συμφωνίας.

Οι διαπραγματεύσεις αποτελούν βασική ανθρώπινη δραστηριότητα με στόχο την προσέγγιση και από κοινού μετακίνηση δύο ή περισσότερων μελών/μερών από αρχικά αντιτιθέμενες θέσεις ή τοποθετήσεις σε άλλες κοινώς αποδεκτές. Η διαπραγμάτευση χαρακτηρίζει όλες τις μορφές ανθρώπινων σχέσεων (προσωπικές/ επαγγελματικές κλπ ), και αποτελεί χρήσιμο μέσο βελτίωσης και εξέλιξης αυτών, όταν πραγματώνεται σωστά και με σεβασμό όλων των εμπλεκόμενων μερών.

    Η διαπραγμάτευση, ιδιαίτερα στο χώρο των επιχειρήσεων, αλλά όχι μόνο, και στο πλαίσιο της επιχειρησιακής επικοινωνίας, αποτελεί μια ζωτικής σημασίας διαδικασία. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον είναι  κατά το μεγαλύτερο μέρος του ένα διαπραγματευτικό περιβάλλον όπου τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο και στις σχέσεις με τον οικονομικό , πολιτικό και κοινωνικό της περίγυρο εξελίσσονται διαρκώς σύντομες ή μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με αποτελέσματα άλλοτε επωφελή και άλλοτε επιζήμια.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο  δείχνει τις τεχνικές και τις μεθόδους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία ή να διαχειριστούν διαφορές και συγκρούσεις.  Μέσα από παραδείγματα και πραγματικά γεγονότα εκπαιδεύει τον καταρτιζόμενο στις αρχές που ακολουθούν οι ειδικοί της διαπραγμάτευσης και έχουν αποτελεσματικότητα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • Ο ορισμός της διαπραγμάτευσης
 • Στρατηγική – Τακτικές
 • Η αβεβαιότητα και η αντιμετώπιση της αδιαλλαξίας
 • Η δύναμη της πληροφορίας
 • Υπομονή και θετική τοποθέτηση
 • Κανόνες για τις παραχωρήσεις
 • Διαχείριση του αδιεξόδου
 • Τα «ναι» και τα «όχι»
 • Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των πελατών και των προϊσταμένων

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

 • Σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Στο χώρο των πωλήσεων B2B και Β2C
 • Σε στελέχη τμημάτων προμηθειών
 • Σε υπαλλήλους μεσιτικών γραφείων και επιχειρήσεων
 • Σε στελέχη και υπαλλήλους τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών.
 • Σε στελέχη τμημάτων δημοσίων σχέσεων
 • Σε όλους όσους διαχειρίζονται συγκρούσεις και συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις στον εργασιακό χώρο (πχ στελέχη τμημάτων και διευθύνσεων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων)
 • Σε όλους όσους θέλουν να διαχειριστούν τις συγκρούσεις στον εργασιακό τους χώρο και να αναπτύξουν την έννοια της ομαδικότητας
 • Σε όσους θέλουν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η μέθοδος εκπαίδευσης θα είναι έντονα συμμετοχική και εμπλουτισμένη:

 • Με ανάλυση και επεξεργασία περιπτώσεων
 • Με ερωτηματολόγια, ασκήσεις και επεξεργασία τεχνικών
 • Με role playing, βιντεοσκόπηση και ανάλυση προσεγγίσεων
 • Με οδηγίες αντιμετώπισης εμποδίων
 • Με την από κοινού, σε μικρές ομάδες (workshops) εξαγωγή συμπερασμάτων, εντοπισμό δυσκολιών, συμφωνία και καταγραφή ατομικών action plans

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΑΠΟΚΤΑ:

Τίτλο Σπουδών ΚΔΒΜ Επιπέδου 2 στη Η Τέχνη της Διαπραγμάτευσης

 • Συστατική Επιστολή από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό UNICERT STUDIES
 • Δυνατότητα (μετά από σύμφωνη γνώμη του σπουδαστή) προώθησης του βιογραφικού σε αντίστοιχες επιχειρήσεις