Μπουφετζής

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες σχετικές με μεθόδους προετοιμασίας του χώρου του μπουφέ, με στόχο να ετοιμάζει παραγγελίες που θα παραλαμβάνει από το σερβιτόρο, τηρώντας πάντα τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ώστε να ικανοποιήσει τους πελάτες.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Λογισμικό εφαρμογών
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Πληροφοριακά Συστήματα

Βασικές γνώσεις

 • Η έννοια του Τουρισμού
 • Μεγέθη του παγκόσμιου τουρισμού
 • Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού
 • Φορείς του ελληνικού τουρισμού
 • Εμφάνιση εργαζόμενου
 • Συμπεριφορά εργαζόμενου
 • Πειθαρχικά παραπτώματα
 • Εμφάνιση και υγιεινή στο χώρο εργασίας
 • Ο εργαζόμενος ως εκπρόσωπος της επιχείρησης
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Τάσεις στο χώρο του Τουρισμού
 • Στρατηγική εξυπηρέτησης
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Ο ιδανικός εργαζόμενος
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία
 • Πηγές και διαχείριση παραπόνων
 • Στρατηγικές ανάκτησης εξυπηρέτησης (επανόρθωσης)

Ειδικές γνώσεις

 • Καταναλωτικές συνήθειες
 • Συνήθεις προσδοκίες-ανάγκες πελατών
 • Χαρακτηριστικά και τεχνικές του καλού πωλητή

 • Εισαγωγή στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
 • Οι εργαζόμενοι στα επισιτιστικά τμήματα
 • Οι χώροι του επισιτιστικού τμήματος
 • Είδη γευμάτων
 • Σερβίροντας τους πελάτες
 • Γενικοί κανόνες υγιεινής

 • Προετοιμασία και τακτοποίηση μπουφέ – Καθαριότητα χώρων
 • Τροφοδοσία μπουφέ με εδέσματα και ποτά
 • Θέση του μπουφετζή στο χώρο – Συμπεριφορά προς τους πελάτες
 • Ημιεξυπηρέτηση και αυτοευξυπηρέτηση πελατών
 • Καθαρισμός-Αποκατάσταση μπουφέ και χώρων