Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Διάρκεια

7 Μήνες

Κόστος

570,00

Έναρξη

31/08/20 – 18/04/21

Περιγραφή Προγράμματος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο 420 ωρών επιμορφωτικό πρόγραμμα στην «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης GoLearn.

Το πρόγραμμα (7 μηνών) πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα και με την επιτυχή ολοκλήρωσή του ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπου αναγράφεται πάνω και η διάρκεια (από πότε έως πότε υλοποιήθηκε το σεμινάριο).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:

  • Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες από το χώρο της εκπαίδευσης, της κοινωνικής εργασίας αλλά ακόμα και της ιατρικής όπου η συμβουλευτική αποτελεί σημαντικό εφόδιο και εργαλείο δουλειάς-επικοινωνίας, που θέλουν να ανανεώσουν γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες. Είναι ωστόσο ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο/-η που επιθυμεί να μελετήσει και να αξιοποιήσει αυτές τις γνώσεις, να επενδύσει προσωπική άσκηση, χρόνο και την επιμόρφωση που του/της παρέχεται ευρύτερα με ευθύνη και δέσμευση. Το πρόγραμμα στοχεύει στον εμπλουτισμό των προσόντων και εφοδίων των συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν άμεσα να εφαρμόσουν ασκούμενοι στα πλαίσια της επαγγελματικής και κοινωνικής τους δραστηριότητας

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε σημεία-κλειδιά του ευρύτερου αντικειμένου του επιστημονικού πεδίου της Συμβουλευτικής τόσο γενικά όσο και πιο ειδικά στο χώρο της εργασίας υπό το πρίσμα ενός ραγδαία εξελισσόμενου τοπίου. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η καθοδήγηση είναι ενταγμένα μέρη σε αυτό το πρόγραμμα με σημείο αναφοράς και πάλι το ριζικά μεταβαλλόμενο χώρο των οργανισμών και της εργασίας, που ανατρέπει και νοηματοδοτεί εκ νέου θεμελιώδεις έννοιες όπως «επάγγελμα», «εργασία», «προσόντα», «βιογραφικό», «διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού», «επαγγελματική ανάπτυξη», «σταδιοδρομία». Η γνωριμία και η διερεύνηση αυτών των πεδίων είναι στόχοι του προγράμματος ανεξάρτητα από το επαγγελματικό ή επιστημονικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων. Επιπλέον, επιδιώκεται η απόκτηση δεξιοτήτων συμβουλευτικής καθώς και μέσων-εργαλείων που μπορεί να συνδυάζονται ή να συμπληρώνουν τη διαδικασία τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό πλαίσιο αναφοράς.

Αυτή η επαφή και η γνωριμία με τεχνικές, μέσα κι εργαλεία μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο άσκησης των ήδη υφιστάμενων δεξιοτήτων συμβουλευτικής των συμμετεχόντων δίνοντάς τους ευκαιρία περαιτέρω πρακτικής στους χώρους δραστηριοποίησής τους αλλά και μια προετοιμασία σε όσους επιθυμούν περαιτέρω κατάρτιση στη συμβουλευτική με πιστοποίηση.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

  1. Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής
  2. Να εμβαθύνουν στην κατανόηση των θεμάτων του επαγγελματικού προσανατολισμού και της καθοδήγησης
  3. Να ενημερωθούν για μέσα και εργαλεία υποστήριξης της Συμβουλευτικής
  4. Να καταρτιστούν σε τεχνικές υποστήριξης της Συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
  5. Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στις θεματικές του Mentoring – Coaching
  6. Να ενημερωθούν για τη σχέση των Νέων Τεχνολογιών και του πεδίου της Συμβουλευτικής