Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης και να επιτηρεί και να ελέγχει με σύννομα μέσα και τρόπους, συσκευές, όργανα και εγκαταστάσεις που συνθέτουν Συστήματα Προστασίας του Περιβάλλοντος με σκοπό την προληπτική αντιμετώπιση της ρύπανσης ,την αντιμετώπιση και αποκατάσταση της έκτακτης ή μόνιμης ρύπανσης και την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεως κινδύνων που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων αυτών.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Λογισμικό εφαρμογών
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Πληροφοριακά Συστήματα

Βασικές γνώσεις

 • Αρχές Βιοχημείας
 • Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος και ανακύκλωσης προϊόντων
 • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
 • Οι επιδράσεις της βιομηχανικής δραστηριότητας στο περιβάλλον
 • Αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Μ.Α.Π.
 • Διαχείριση ατυχημάτων και αποδοτικότητα
 • Διαχείριση χρόνου (time management)
 • Αρχές διοίκησης προσωπικού
 • Οργάνωση-Προγραμματισμός εργασιών
 • Κατανομή καθηκόντων

Ειδικές γνώσεις

 • Κατηγορίες και χαρακτηριστικά αποβλήτων
 • Στάδια επεξεργασίας αποβλήτων
 • Προδιαγραφές ποιότητας επεξεργασίας αποβλήτων
 • Αρχές Μηχανολογίας και αυτοματισμοί
 • Συστήματα συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων – Διάθεση αποβλήτων σε τρίτους
 • Εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων – Διάθεση ανακυκλωμένων αποβλήτων
 • Αντιμετώπιση και αποκατάσταση ρύπανσης
 • Όργανα μετρήσεων και δειγματοληψίας
 • Χειρισμός και συντήρηση εξοπλισμού
 • Συνδεσμολογία και βαθμονόμηση οργάνων
 • Δειγματοληψίες – Μετρήσεις ρύπων
 • Διαχείριση ομάδας έργου ευθύνης