Στέλεχος Διαμεταφοράς Προϊόντων / Διαλογέας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διεκπεραιώνει εργασίες όπως μεταφορά, συγκέντρωση, αποθήκευση, διαχείριση, συσκευασία ή διανομή αγαθών.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Βασική ορολογία
 • Γραμματική

Βασικές γνώσεις

 • Εμφάνιση εργαζόμενου
 • Συμπεριφορά εργαζόμενου
 • Πειθαρχικά παραπτώματα
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Τεχνικές εξυπηρέτησης
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία
 • Πηγές και διαχείριση παραπόνων
 • Στρατηγικές ανάκτησης εξυπηρέτησης (επανόρθωσης)
 • Βασικά στοιχεία: αρχές, μέθοδοι, μέσα
 • Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Επαγγελματικές επιστολές

Ειδικές γνώσεις

 • Εξυπηρέτηση προμηθευτών/πελατών
 • Μεταφορά εμπορευμάτων
 • Αποθήκευση εμπορευμάτων
 • Συστήματα Διαχείρισης (Ολικής) Ποιότητα
 • Νομοθεσία περί εισαγωγών/εξαγωγών, μεταφορών
 • Βασικές αρχές λογιστικής – Τιμολόγηση
 • Κοστολόγηση
 • Πληροφοριακά Συστήματα διαχείρισης αποθήκης
 • Βασικές αρχές μεταφορών
 • Κατηγορίες και μέσα μεταφορών
 • Οργάνωση μεταφορών (χρονικά, γεωγραφικά)
 • Υποστηρικτικά έντυπα/έγγραφα