Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διατελέσει υπεύθυνος για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης ή/ και των εξωτερικών εταίρων· είναι δε υπεύθυνος για την αγορά και την πώληση, να επεξεργάζεται προσαρμοσμένες προσφορές, διενεργεί πωλήσεις και συμμετέχει σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης αγορών, να διασφαλίζει τη διοικητική και εμπορική παρακολούθηση των πωλήσεων και των αγορών και συντονίζει τις υπηρεσίες υποστήριξης και τους εξωτερικούς παρόχους και να ασκεί το σύνολο των καθηκόντων του σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Βασική ορολογία
 • Γραμματική

Βασικές γνώσεις

 • Εμφάνιση εργαζόμενου
 • Συμπεριφορά εργαζόμενου
 • Πειθαρχικά παραπτώματα
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Τεχνικές εξυπηρέτησης
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία
 • Πηγές και διαχείριση παραπόνων
 • Στρατηγικές ανάκτησης της εξυπηρέτησης (επανόρθωσης)
 • Βασικά στοιχεία: αρχές, μέθοδοι, μέσα
 • Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Επαγγελματικές επιστολές

Ειδικές γνώσεις

 • Εξαγωγικό Marketing
 • Εξυπηρέτηση προμηθευτών/πελατών
 • Αποθήκευση/Μεταφορά εμπορευμάτων
 • Διεθνείς συναλλαγές – Τελωνειακές διαδικασίες
 • Νομοθεσία περί εισαγωγών/εξαγωγών, μεταφορών
 • Βασικές αρχές λογιστικής – Τιμολόγηση
 • Κοστολόγηση
 • Πληροφοριακά Συστήματα διαχείρισης εξαγωγών
 • Διεθνές Marketing
 • Διεθνείς εμπορικές τεχνικές
 • Γεωπολιτικές ζώνες εμπορίου
 • Διαχείριση προμηθευτών/πελατών και παραγγελιών
 • Υποστηρικτικά έντυπα/έγγραφα