Σύμβουλος Αφερεγγυότητας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις δεξιότητες ή/και ικανότητες κατέχοντας το Αστικό Δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο), το Εμπορικό Δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο εταιριών και εφαρμογή του Πτωχευτικού Κώδικα περί κήρυξης πτώχευσης, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πτώχευσης, τα εξασφαλιστικά μέτρα, τους αντίκλητους, τα έξοδα και τις προθεσμίες) και τις Γενικές αρχές Λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων. Θα γνωρίζει έννοιες περί πτωχεύσεων και αφερεγγυότητας νομικών προσώπων, συντονίζει και διεκπεραιώνει την πτώχευση που προκύπτει και διενεργεί την διαδικασία. Θα αναλαμβάνει τις περιπτώσεις εκκαθάρισης περιουσίας του οφειλέτη, εκποίησης της επιχείρησης και περιουσιακών του στοιχείων, ενώ ολοκληρώνει την διαδικασία πτώχευσης, ποινικών διατάξεων που επιβάλλονται στα εμπλεκόμενα μέρη και αποκατάστασης του οφειλέτη. Θα γνωρίζει τις αρμοδιότητες, τα χαρακτηριστικά και τις περιπτώσεις διαδικασιών αφερεγγυότητας, λειτουργώντας ως σύνδικος, μεσολαβητής, ειδικός εντολοδόχος ή/και ειδικός εκκαθαριστής. Θα λειτουργεί βάσει των βασικών αρχών (διαφάνεια, αμεροληψία, ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα, επαγγελματική συμπεριφορά, επάρκεια και επιμέλεια) και παίρνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας. Τέλος, θα είναι σε θέση να εντοπίζει τις κατηγορίες κινδύνων ως προς τις θεμελιώδεις αρχές δημιουργώντας ασφαλιστικές δικλίδες για την αντιστάθμιση αυτών.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Προσόντα και προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος
 • Αρμοδιότητες του Συμβούλου Αφερεγγυότητας ως σύνδικος πτώχευσης, ειδικός διαχειριστής, ειδικός εντολοδόχος της διαδικασίας εξυγίανσης, μεσολαβητής, ειδικός εκκαθαριστής
 • Υποχρεώσεις των Συμβούλων Αφερεγγυότητας μετά την ένταξή τους στο Μητρώο
 • Επαγγελματική ευθύνη
 • Παραπτώματα – Πειθαρχικές κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους
 • Θεμελιώδεις αρχές
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση κινδύνων ως προς τις θεμελιώδεις αρχές και πιθανές ασφαλιστικές δικλίδες: ενέργειες εντοπισμού, κατηγορίες κινδύνων, επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων νομικού προσώπου, χρήση εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών, αμοιβή επί των παρεχόμενων υπηρεσιών, προμήθειες-ανταλλάγματα-δώρα-φιλοξενία
 • Διορισμοί σε διαδικασίες αφερεγγυότητας – Σύγκρουση συμφερόντων
 • Διαφάνεια – Εμπιστευτικότητα – Αμεροληψία
 • Επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια – Τήρηση αρχείου

Βασικές γνώσεις

 • Νόμος – Έθιμο – Κανόνες Δικαίου (χρονική έκταση, ερμηνεία)
 • Υποκείμενα Δικαίου: φυσικά και νομικά πρόσωπα
 • Δικαιώματα: κτήση, απώλεια, διακρίσεις, κατάχρηση, άσκηση
 • Δικαιοπραξίες: έννοια, διακρίσεις, προϋποθέσεις του εγκύρου
 • Αντιπροσώπευση: έννοια, διακρίσεις, πληρεξουσιότητα
 • Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία: έννοια, χρόνος, αναστολή και διακοπή
 • Ενοχικό Δίκαιο (περί της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών): ενοχές εκ συμβάσεως, εκχώρηση και αναδοχή χρέους, ποινική ρήτρα-αρραβών, πώληση, ανταλλαγή, δάνειο, εγγύηση, μίσθωση πράγματος
 • Εμπράγματο Δίκαιο: έννοια εμπράγματου δικαίου, έννοια πράγματος, διάκριση πραγμάτων (ενέχυρο, υποθήκη)
 • Έννοια, σχέση με άλλους κλάδους δικαίου και οικονομικές επιστήμες, κλάδοι, ιστορική επισκόπηση
 • Εμπορικές πράξεις: αντικειμενικό υποκειμενικό σύστημα, κατ’ ιδίαν αντικειμενικώς και υποκειμενικές εμπορικές πράξεις)
 • Έμποροι: απόκτηση/απώλεια εμπορικής ιδιότητας, εμπορική ανικανότητα/ικανότητα, ασυμβίβαστο, επαγγελματικές υποχρεώσεις
 • Εμπορικά βιβλία: τρόπος τήρησης, ανακοίνωση και εμφάνιση, αποδεικτική δύναμη, σχέσεις τους με τα βιβλία Κ.Φ.Σ.
 • Εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία – Εμπορική επωνυμία και διακριτικός τίτλος – Εμπορικό και βιομηχανικό σήμα – Αθέμιτος ανταγωνισμός
 • Πιστωτικοί τίτλοι: ορισμοί, διάκριση, συναλλαγματική (τυπικά στοιχεία, ικανότητα ανάληψη υποχρέωσης, ορισμός, οπισθογράφιση, αποδοχή, τριτεγγύηση, λήξη), γραμμάτιο σε διαταγή (ορισμός, τυπικά στοιχεία, διαφορές γραμματίου σε διαταγή και συναλλαγματικής), τραπεζική επιταγή (ορισμός, τυπικά στοιχεία, αναγραφόμενα πρόσωπα, μεταβίβαση-εμφάνιση-πληρωμή, άρνηση πληρωμής, αναγωγή, παραγωγή, παραγραφή, δίγραμμη και λογιστική επιταγή, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ συναλλαγματικής και γραμματίου σε διαταγή και επιταγής)
 • Εμπορικές εταιρείες: ορισμοί, σύμβαση, διάκριση, νομική προσωπικότητα
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.): ορισμός, σύστασης, αντικείμενο εταιρικών εισφορών, διαχείριση και εκπροσώπηση, διανομή αποτελεσμάτων, λύση, εκκαθάριση και διανομή
 • Ετερρόρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.): ορισμός, ορισμός, σύσταση, διαφορές Ο.Ε.-Ε.Ε.
 • Συνεταιρισμός: ορισμός, ίδρυση, συνεταιρικές μερίδες, μέλη, απώλεια της ιδιότητας, διοίκηση, διάθεση καθαρών κερδών, βιβλία
 • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.): ορισμός, χαρακτηριστικά γνωρίσματα, σύσταση, μετοχές (έννοια, είδη), μετοχικό κεφάλαιο (κάλυψη, καταβολή, αύξηση/μείωση), διοικητικά όργανα, κρατικός έλεγχος, ισολογισμός και απογραφή, έγκριση και δημοσίευση, διάλυση και εκκαθάριση, συγχώνευση Α.Ε, μετατροπή Α.Ε.
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): ορισμός, σύστασης, διοίκηση, αύξηση/ελάττωση εταιρικού κεφαλαίου, μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, διάλυση και εκκαθάριση, συγχώνευση Ε.Π.Ε., μετατροπή Ο.Ε. και Ε.Π.Ε.)
 • Γενική Λογιστική: έννοιες, διάκριση και μορφές λογαριασμών, βιβλία και στοιχεία, λογιστικά συστήματα
 • Λογιστική κόστους: έννοιες, κοστολόγηση, πρότυπο κόστος, κόστος παραγωγής και διάθεσης
 • Φορολογία κεφαλαίου: μεταβίβασης ακινήτων, αυτόματου υπερτιμήματος, αυτοκινήτων
 • Φορολογικά κίνητρα – Επενδύσεις – Φορολογητέο κέρδος από έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Φορολογική λογιστική και εφαρμογές: φορολογία εισοδήματος φυσικών/νομικών προσώπων, φορολογικά στοιχεία, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 • Φορολογικό Δίκαιο – Φορολογική Δικονομία: έννοιες, νομολογία (ισχύς και όρια ισχύος νόμων), φορολογική εξουσία κράτους και οι συνταγματικοί περιορισμοί του, φορολογική έννομη σχέση, στοιχεία δικονομίας φορολογικών διαφορών, τακτική και έκτακτη ένδικη προστασία

Ειδικές γνώσεις

 • Κήρυξη πτώχευσης: προϋποθέσεις και διαδικασία, εξασφαλιστικά μέτρα, αντίκλητοι, έξοδα και προθεσμίες
 • Συνέπειες πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη, τους πιστωτές και τις συμβάσεις – Αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση – Πτωχευτική ανάκληση
 • Όργανα της πτώχευσης και αρμοδιότητες-καθήκοντα-υποχρεώσεις αυτών: πτωχευτικό δικαστήριο, εισηγητής, σύνδικος, συνέλευση πιστωτών, επιτροπή πιστωτών
 • Εξέλεγξη πιστώσεων: αναγγελία και επαλήθευση των απαιτήσεων των πιστωτών
 • Περί πτωχεύσεων νομικών προσώπων: προσωπικών (ΟΕ και ΕΕ) και κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ)
 • Διαδικασία πτώχευσης
  • Εξυγίανση (προπτωχευτική διαδικασία)
  • Αρχές και χαρακτηριστικά του σχεδίου αναδιοργάνωσης
  • Εκκαθάριση περιουσίας του οφειλέτη: εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου και των κατ’ ιδίαν στοιχείων του, ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης
  • Διανομές προς τους πιστωτές – Προνόμια
  • Περάτωση της πτώχευσης
  • Αποκατάσταση του οφειλέτη
 • Ποινικές διατάξεις: ποινές επιβληθείσες σε εμπλεκόμενα στη διαδικασία αφερεγγυότητας μέρη
 • Περιπτώσεις και χαρακτηριστικά διαδικασιών αφερεγγυότητας
 • Διορισμός σε διαδικασία αφερεγγυότητας ενός Συμβούλου Αφερεγγυότητας ως Σύνδικος Πτώχευσης
 • Διορισμός σε διαδικασία αφερεγγυότητας ενός Συμβούλου Αφερεγγυότητας ως Ειδικός Διαχειριστής (όπως ορίζεται στο νόμο 4307/2014)
 • Διορισμός σε διαδικασία αφερεγγυότητας ενός Συμβούλου Αφερεγγυότητας ως Ειδικός Εντολοδόχος της διαδικασίας εξυγίανσης
 • Διορισμός σε διαδικασία αφερεγγυότητας ενός Συμβούλου Αφερεγγυότητας ως Μεσολαβητής
 • Διορισμός σε διαδικασία αφερεγγυότητας ενός Συμβούλου Αφερεγγυότητας ως Ειδικός Εκκαθαριστής
 • Κωλύματα και ασυμβίβαστα κατά το διορισμό Συμβούλων Αφερεγγυότητας σε διαδικασίες αφερεγγυότητας
 • Περιπτώσεις πράξεων ή παραλείψεων των Συμβούλων Αφερεγγυότητας που χρήζουν εξέταση από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας