Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης (Εξαγωγών)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διεκπεραιώνει, στο πλαίσιο μιας οργανωτικής ιεραρχικής δομής και μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών, μέρος ή σύνολο διοικητικών υποστηρικτικών εργασιών γραφείου ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Βασική ορολογία
 • Γραμματική

Βασικές γνώσεις

 • Εμφάνιση εργαζόμενου
 • Συμπεριφορά εργαζόμενου
 • Πειθαρχικά παραπτώματα
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Τεχνικές εξυπηρέτησης
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία
 • Πηγές και διαχείριση παραπόνων
 • Στρατηγικές ανάκτησης της εξυπηρέτησης (επανόρθωσης)
 • Βασικά στοιχεία: αρχές, μέθοδοι, μέσα
 • Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Επαγγελματικές επιστολές

Ειδικές γνώσεις

 • Η έννοια της οργάνωσης
 • Βασικές αρχές οργάνωσης
 • Τεχνικές οργάνωσης
 • Ημερήσια καθήκοντα
 • Οργανόγραμμα επιχείρησης
 • Ενδοτμηματική υποστήριξη
 • Διατμηματική υποστήριξη
 • Υποστήριξη Διεύθυνσης
 • Είδη εγγράφων και αλληλογραφίας
 • Σύνταξη, έλεγχος και διακίνηση – Μέθοδοι
 • Ταξινόμηση και διαβάθμιση – Τεχνικές
 • Αρχειοθέτηση και φύλαξη – χαρακτηριστικά, μέσα, μέθοδοι
 • Εκκαθάριση – Καταστροφή
 • Έπιπλα, γραφική ύλη, αναλώσιμα υλικά
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Η/Υ, περιφερειακές συσκευές κ.ά.)
 • Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (τηλεφωνικές συσκευές, τηλεομοιότυπα κ.ά.)
 • Συσκευές εικόνας και ήχου (προβολέας κ.ά.)
 • Μηχανές γραφείου (καταστροφέας εγγράφων, φωτοτυπικό κ.ά.)