Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διεκπεραιώνει εργασίες οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου στον τομέα των μεταφορών, διαχείρισης και διακίνησης προϊόντων (logistics). Θα είναι σε θέση να γνωρίζει ορολογία κλάδου, τεχνικές και μεθόδους διοικητικής υποστήριξης που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο εξοπλισμό γραφείου. Τέλος, θα μπορεί να διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, την αρχειοθέτηση και οργάνωση εγγράφων, παραστατικών διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων, να διαχειρίζεται ζητήματα πελατών όταν απαιτείται και να επιμελείται την προετοιμασία συσκέψεων και συναντήσεων.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Βασική ορολογία
 • Γραμματική

Βασικές γνώσεις

 • Εμφάνιση εργαζόμενου
 • Συμπεριφορά εργαζόμενου
 • Πειθαρχικά παραπτώματα
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Τεχνικές εξυπηρέτησης
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία
 • Πηγές και διαχείριση παραπόνων
 • Στρατηγικές ανάκτησης εξυπηρέτησης (επανόρθωσης)
 • Βασικά στοιχεία: αρχές, μέθοδοι, μέσα
 • Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Επαγγελματικές επιστολές

Ειδικές γνώσεις

 • Η έννοια της οργάνωσης
 • Βασικές αρχές οργάνωσης
 • Τεχνικές οργάνωσης
 • Ημερήσια καθήκοντα
 • Οργανόγραμμα επιχείρησης
 • Ενδοτμηματική υποστήριξη
 • Διατμηματική υποστήριξη
 • Υποστήριξη Διεύθυνσης
 • Είδη εγγράφων και αλληλογραφίας
 • Σύνταξη, έλεγχος και διακίνηση – Μέθοδοι
 • Ταξινόμηση και διαβάθμιση – Τεχνικές
 • Αρχειοθέτηση και φύλαξη – χαρακτηριστικά, μέσα, μέθοδοι
 • Εκκαθάριση – Καταστροφή
 • Έπιπλα, γραφική ύλη, αναλώσιμα υλικά
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Η/Υ, περιφερειακές συσκευές κ.ά.)
 • Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (τηλεφωνικές συσκευές, τηλεομοιότυπα κ.ά.)
 • Συσκευές εικόνας και ήχου (προβολέας κ.ά.)
 • Μηχανές γραφείου (καταστροφέας εγγράφων, φωτοτυπικό κ.ά.)