Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να ενημερώνει/εξυπηρετεί τηλεφωνικά ή δια ζώσης πελάτες/ενδιαφερόμενους ή και να διευθετεί κρατήσεις από οποιοδήποτε κανάλι και εάν έχουν προέλθει αυτές (τηλέφωνο, Internet, fax κ.λπ.), μέσω προκαθορισμένων διαδικασιών και οδηγιών, στο πλαίσιο προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρει το τουριστικό γραφείο.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Λογισμικό εφαρμογών
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Πληροφοριακά Συστήματα

Βασικές γνώσεις

 • Η έννοια του Τουρισμού – Νομοθεσία
 • Βασικές αρχές Τουρισμού & Τουριστική Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού
 • Τουριστικό Marketing
 • Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας Τουριστικού γραφείου
 • Τεχνικές οργάνωσης
 • Ημερήσια καθήκοντα
 • Ενδοτμηματική & Διατμηματική υποστήριξη
 • Εμφάνιση εργαζόμενου
 • Συμπεριφορά εργαζόμενου
 • Πειθαρχικά παραπτώματα
 • Εμφάνιση και υγιεινή στο χώρο εργασίας
 • Ο εργαζόμενος ως εκπρόσωπος της επιχείρησης
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Τάσεις στο χώρο του Τουρισμού
 • Στρατηγική εξυπηρέτησης
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Ο ιδανικός εργαζόμενος
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία
 • Πηγές και διαχείριση παραπόνων
 • Στρατηγικές ανάκτησης εξυπηρέτησης (επανόρθωσης)

Ειδικές γνώσεις

 • Η σπουδαιότητα της επικοινωνίας
 • Η τέχνη της ακρόασης
 • Η σπουδαιότητα της τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Βασικοί κανόνες τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Βασικές αρχές τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Συστήματα κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων
 • Έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων
 • Τα σημαντικότερα GDS που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα
 • Έκδοση εισιτηρίων σε ακτοπλοϊκές εταιρίες
 • Καταναλωτικές συνήθειες
 • Συνήθεις προσδοκίες-ανάγκες πελατών
 • Χαρακτηριστικά του καλού πωλητή
 • Πώληση: προσθετική (upselling), διατμηματική (cross selling), συμπληρωματική (suggestive selling)
 • Τεχνικές πωλήσεων
 • Είδη εγγράφων και αλληλογραφίας
 • Σύνταξη, έλεγχος και διακίνηση – Μέθοδοι
 • Ταξινόμηση και διαβάθμιση – Τεχνικές
 • Αρχειοθέτηση και φύλαξη – χαρακτηριστικά, μέσα, μέθοδοι
 • Εκκαθάριση – Καταστροφή