Χειρισμός Εργαλειομηχανών

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα και μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής, εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και τεχνικών οδηγιών λειτουργίας και ασφαλείας των εργαλειομηχανών, εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις γενικές ή/και ειδικές τεχνικές οδηγίες τις εργασίες που απαιτούνται, επιλέγει και φροντίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό (συσκευές, όργανα, εργαλεία και υλικά) για την επιτυχή απόδοση των εργαλειομηχανών, καταγράφει τα τεχνικά και στατιστικά στοιχεία και δίνει προφορική ή/και γραπτή αναφορά σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του και να συμμετέχει στην κοστολόγηση των εργασιών που εκτελεί.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Λογισμικό εφαρμογών
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Πληροφοριακά Συστήματα

Βασικές γνώσεις

 • Τεχνικές προδιαγραφές έργου
 • Βασικός εξοπλισμός
 • Σύνταξη τεχνικής προσφοράς
 • Βασικές αρχές κοστολόγησης – Τιμολόγηση
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Μ.Α.Π.
 • Διαχείριση ατυχημάτων και αποδοτικότητα
 • Τεχνικές εξυπηρέτησης
 • Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία
 • Πηγές και διαχείριση παραπόνων
 • Στρατηγικές ανάκτησης της εξυπηρέτησης (επανόρθωσης)

Ειδικές γνώσεις

 • Ειδικοί όροι και έννοιες
 • Αρχές Μηχανολογίας – Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας
 • Μηχανική και τεχνολογία υλικών
 • Αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας
 • Συμβατικές εργαλειομηχανές
 • Εργαλειομηχανές ψηφιακής καθοδήγησης CNC
 • Επιπρόσθετος εξοπλισμός
 • Χειρισμός και συντήρηση εργαλειομηχανών και εξοπλισμού
 • Επιλογή μεθόδου κατεργασίας
 • Συγκέντρωση πρώτων υλών και εργαλείων
 • Προετοιμασία εργαλειομηχανής
 • Διαδικασία κατεργασίας – Διαστασιολογικοί έλεγχοι
 • Παράδοση τεμαχίων – Διαχείριση αποβλήτων