Προώθηση Στην Απασχόληση Άνεργων Νέων 25 Έως 29 Ετών Και Άνεργων 29 Έως 45 Ετών Πτυχιούχων Θετικής, Τεχνολογικής Και Οικονομικής Κατεύθυνσης, Μέσω Κατάρτισης Στον Κλάδο ΤΠΕ

αναρτήθηκε σε: Voucher-Eπιδοτούμενα | 0

Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Voucher για 3.000 ανέργους με τίτλο: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Voucher για 2.000 ανέργους με τίτλο: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 29 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα περιλαμβάνει:

  1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
  2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
  4. πρακτική  άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Οι ωφελούμενοι θα κληθούν να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
  • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

Για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2800€, ενώ απαραίτητη είναι η συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα επικοινωνίας.